การแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อการเกษตร

ภารกิจ

หุ่นยนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องทำการเก็บเกี่ยวลูกผลไม้ จากต้นไม้ โดยใช้ตัวอย่างจากสวนมะม่วง และเมื่อเก็บผลไม้ได้แล้วจะต้องสามารถคัดแยกเกรดผลไม้บรรจุลงในกล่องได้ เช่น คัดแยกผลไม้สุกผลไม้ดิบ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.facebook.com/SmartAgriculturalRobotContest2018/

กติกาด้านลักษณะและการทำงานของหุ่นยนต์

 1. สมาชิกทีมเข้าแข่งขัน มีได้ไม่เกิน 10 คน ในสนามแข่งขัน (จำนวนสมาชิกทั้งหมดต้องไม่เกิน 20 คน) โดยสมาชิกในทีมต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 80%
 2. แต่ละทีมสามารถส่งหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละ 1 ตัว (ตลอดการแข่งขัน) โดยมีขนาดขณะที่อยู่ที่โซน Start ไม่เกิน 3(กว้าง)x1(ยาว)x2(สูง) เมตร แต่เมื่อเริ่มทำงานหุ่นยนต์สามารถขยายตัวได้ไม่เกิน 3(กว้าง)x2(ยาว)x4(สูง) เมตร
 3. ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไม่เกิน 24 V
 4. น้ำหนักหุ่นยนต์รวมแบตเตอรี่ ไม่เกิน 100 กิโลกรัม
 5. หุ่นยนต์จะต้องสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ
 6. หุ่นยนต์ต้องใช้ล้อ และ ล้อต้องวิ่งอยู่บนราง เท่านั้น
 7. เมื่อหุ่นยนต์ออกจากโซน Start แล้ว จะไม่อนุญาตให้ทีมงานผู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์เข้าทำงานตั้งค่าหรือปรับแต่งใด ๆ กับหุ่นยนต์ ยกเว้นการขอ Retry
 8. เมื่อเริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่นอกเขตสนาม
 9. อนุญาตให้แต่ละทีมส่งตัวแทนเข้าสังเกตการณ์การทำงานของหุ่นยนต์ของตัวเองได้ ในกรณีที่หุ่นยนต์เกิดความผิดพลาดในการทำงาน อนุญาตให้ตัวแทนทำการหยุดการทำงานของหุ่นยนต์ได้ และต้องขอ Retry
 10. หุ่นยนต์ต้องมี ปุ่ม Emergency Stop ที่สะดวกต่อการที่กรรมการจะสั่งกดหยุดการทำงานของหุ่นยนต์ได้ในทันที เมื่อมีความผิดพลาดในตัวหุ่นยนต์ที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุหรือเมื่อหุ่นยนต์กำลังทำลายอุปกรณ์ในสนาม
 11. การขอ Retry หุ่นยนต์ต้องนำมาวางไว้ที่โซน Start และกรรมการจะหมุนต้นไม้ทุกต้นแบบRandom (ของทีมที่ของ Retry) และผู้เข้าแข่งขันต้องขออนุญาตกรรมการเพื่อปล่อยตัวหุ่นยนต์ออกจากโซน Start

การให้คะแนน

คะแนนในการเก็บเกี่ยวผลไม้
 1. การเด็ดลูกผลไม้
  1. หุ่นยนต์ต้องสัมผัสลูกผลไม้หรือก้านของผลไม้ แล้วเด็ดออกหรือดึงออกหรือตัดก้านออก จึงถือว่าเป็นการเด็ดลูก จะได้คะแนนลูกละ 10 คะแนน ในกรณีที่ลูกหล่นเอง หรือเกิดจากการเขย่าต้นไม้แล้วหล่น โดยที่หุ่นยนต์ไม่ได้สัมผัสลูกผลไม้หรือไม่ได้สัมผัสก้านของผลไม้ ถือว่าไม่ได้คะแนน
 2. การเก็บผลไม้ใส่ตะกร้า
  1. หุ่นยนต์จะต้องทำการคัดแยกผลไม้(คัดแยกสี) โดยการแยกใส่ภาชนะที่ติดตั้งมากับหุ่นยนต์ได้อย่างถูกต้อง โดยจะได้รับคะแนนผลละ 10 คะแนน ในกรณีที่การคัดแยกไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับคะแนนในข้อนี้
การตัดคะแนน
 1. กรณีที่หุ่นยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหุ่นยนต์สัมผัสกับฐานของต้นไม้ จะถูกตัด คะแนน 10 คะแนนต่อครั้ง และถูกบังคับให้ต้อง Retry
 2. กรณีที่หุ่นยนต์ทำให้ต้นไม้เกิดความเสียหายเช่น ลำต้นหัก กิ่งไม้หัก หรือใบร่วงหลุดตัดคะแนน 10 คะแนนต่อครั้ง และถูกบังคับให้ต้อง Retry และไม่มีการเปลี่ยนต้นไม้มาทดแทน ในระหว่างการแข่งขัน
 3. กรณีที่หุ่นยนต์ทำความเสียหายต่อระบบราง ตัดคะแนน 10 คะแนนต่อครั้งและถูกบังคับให้ต้อง Retry
 4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาปฏิบัติภารกิจ

กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจ 15 นาที โดยแข่งขันพร้อมกันทั้ง 2 ทีม โดยจะมีเวลาให้แต่ละทีมเตรียมพร้อม 15 นาที ในเขตโซน Setup และจะเริ่มปล่อยหุ่นยนต์จากโซน Start

การตัดสินแพ้ชนะ ในแต่ละรอบการแข่งขัน

เรียงตามลำดับความสำคัญ

 1. คะแนนรวม มากกว่า
 2. เวลา ใช้น้อยกว่า
 3. คะแนนการเก็บผลไม้ใส่ตะกร้า มากกว่า
 4. การโดนตัดคะแนน น้อยกว่า

รายละเอียดของต้นไม้ ผลไม้ และสนามแข่งขัน

 1. สนามแข่งจะมี 2 สนาม สำหรับ 2 ทีม แยกสนามกัน
 2. สนามแต่ละสนาม จะมีราง 1 คู่ ห่างกัน 3 เมตร
 3. สนามทั้ง 2 สนาม ห่างกัน 3 เมตร วัดจากรางกับราง
 4. สนามแต่ละสนาม จะมีต้นไม้วางอยู่ 3 ต้น วางอยู่ระหว่างรางคู่ โดยมีระยะต้นไม้ห่างกัน 2 เมตร
 5. โซน Setup มีขนาด 3×1 เมตร
 6. โซน Start มีขนาด 3×1 เมตร โดยห่างจากโซน Setup 1 เมตร
 7. โซน Stop มีขนาด 3×1 เมตร อยู่สุดปลายทาง โดยหุ่นยนต์เข้าเขตโซนนี้ จะต้องหยุดทำงานและเป็นทางออกเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน
 8. โซน Setup จะรองรับทีมเข้าแข่งขันในรอบถัดไป นำหุ่นยนต์มา Setup ในสนาม ควบคู่ไปกับทีมในรอบปัจจุบันกำลังทำการแข่งขัน แต่ห้ามออกจากโซน Setup เพื่อไปรบกวนการแข่งขันของรอบปัจจุบันโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันในรอบนั้น
 9. ต้นไม้จะมีความสูงไม่เกิน 2 เมตร และมีกิ่งก้านแผ่สาขาออกจากศูนย์กลางลำต้นเป็นรัศมี ไม่เกิน0.5 เมตร และมีใบไม้ ซี่งอาจจะบดบังลูกผลไม้ได้
 10. ต้นไม้จะวางอยู่บนกระถางที่วางอยู่บนฐานหมุนได้แบบ Random ซึ่งกรรมการจะหมุนฐานหมุนแบบ Random ก่อนจะเริ่มการแข่งขัน
 11. ต้นไม้ 1 ต้น จะมีลูกผลไม้สุก 5 ลูก ลูกผลไม้ดิบ 5 ลูก จัดวางตำแหน่งของลูกผลไม้แบบRandom ก่อนจะเริ่มการแข่งขัน

รายละเอียดการแข่งขันรอบ Technical Challenge

 1. ให้แต่ละทีมแสดงโชว์ผลงานของหุ่นยนต์ที่มีความโดดเด่นในการเก็บผลไม้ชนิดต่าง ๆ โดยแต่ละทีมจะต้องเตรียมนำต้นไม้แต่ละชนิดมาเอง โดยจะต้องเตรียมต้นไม้มาไม่น้อยกว่า 3 ชนิดขึ้นไป
 2. หุ่นยนต์จะต้องแสดงความเป็นระบบอัตโนมัติให้มากที่สุด โดยแต่ละทีมควรจะต้องแสดงให้เห็นว่าต้นไม้หรือผลไม้ที่เตรียมมา มีการจัดวางแบบ Random
 3. มีเวลาในการแสดงโชว์พร้อมกับการนำเสนอ ไม่เกิน 30 นาที

รายละเอียดการประชุมทางวิชาการด้านหุ่นยนต์การเกษตร

 1. ให้แต่ละทีมจะต้องมานำเสนอและเปิดรับการซักถามทางวิชาการ ในรายละเอียดของหุ่นยนต์ของแต่ละทีม เช่น ด้าน Mechanic , Electronic , Sensor , Computer (Hardware+Software), Control System ฯลฯ
 2. มีการอธิบายหรือจัดแสดงระบบ Machine Learning หรือ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)อื่น ๆ ที่ใช้ในหุ่นยนต์
 3. ให้แต่ละทีมแสดงวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนา หุ่นยนต์การเกษตร ในอนาคต สำหรับประเทศไทย
 4. มีเวลาในการนำเสนอ ไม่เกิน 30 นาที และเปิดรับการซักถาม ไม่เกิน 10 นาที
 5. การนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านหุ่นยนต์การเกษตรของแต่ละทีม จะเป็นส่วนประกอบสำคัญ(ที่นอกเหนือจากการดูการแข่งขันหุ่นยนต์ในสนามแข่งขัน) เพื่อการตัดสินรางวัล Bestmanipulator , Best design และ Best innovation

กติกาการแข่งขัน หุ่นยนต์เพื่อการเกษตร

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *